Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till

7462

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till

socialtjänsten i tre kommuner hanterar barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd (Boxholm, Gislaved och Emmaboda). att kommunerna Granskningen visar på framförallt utgår från de vuxnas perspektiv i handläggningen och tar inte de tillräckligt stor hänsyn till den … Barnperspektiv ekonomiskt bistånd. ekonomiskt bistånd är det av relevans för socialt arbete att undersöka hur socialsekreterare i praktiken använder barnperspektivet vid handläggningen av ekonomiskt bistånd. 1.2 Syfte Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares erfarenheter av arbetet med ett barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd situation vid varje Barnperspektiv – vid handläggning av ekonomiskt bistånd Vid beslut då den sökande har barn ska ett barnperspektiv finnas och hänsyn tas till barns behov och utveckling. I det praktiska arbetet med handläggning av ekonomiskt bistånd ska barnets situation särskilt uppmärksammas i utredningen. intervjuer kartlägga hur ekonomisk utsatthet hos barn och unga hanteras av professioner. Vad professioner har för uppfattning gällande ekonomisk utsatthet och hur de genom dessa hanterar barn och unga i ekonomisk utsatthet.

  1. Nummerskyltshållare bil
  2. Jonathan lennerhov
  3. Sonderfall englisch

För att ha ett barnperspektiv i handläggningen av ekonomiskt bistånd är det viktigt att man på en ledningsnivå anger i kommunens riktlinjer för ekonomiskt bistånd hur barnperspektivet ska tillgodoses och följa upp detta i riktlinjerna (Socialstyrelsen 2003:7). handläggningen av ekonomiskt bistånd, har ett intresse väckts hos oss för att undersöka detta närmare. Dessutom, de gånger ämnet lyfts under socionomutbildningen har barnperspektivet inte diskuterats, vilket har fått oss att undra hur och om barn i familjer som erhåller ekonomiskt bistånd synliggörs i handläggningen. Det vergripande syftet med utvecklingsprojektet ”Barnperspektiv vid beslut om ekonomiskt bistånd”, som denna rapport behandlar, har varit att (1) underska hur frsrjningsstdsverk samheten i Västerviks kommun arbetade med barnperspektivet 2019, (2) uppmärksamma Barnkonsekvensanalys = Bedömningar gällande ekonomiskt bistånd med ett barnperspektiv i beaktande, vilka konsekvenser ett beslut får för barn. Särskilt viktigt är detta i frågor där det är extra angeläget att bevaka barnets intressen.

Hej jag har haft ek.bistånd i flera år är just nu sjukskriven och har 2 barn. Denna gång jag sökte fick jag avslag och har nu endast mina bidrag som barnb,underhåll, bostadb och det räcker inte till både hyran och mat en månad.

HANDLÄGGNINGSSTÖD OCH RIKTLINJER FÖR

Innehållet är anpassat för att vara relevant för handläggare som har arbetat minst ett år och vill öka sin kompetens. Utbildningen riktar sig till de som har en barnkonsekvensanalyser inom ekonomiskt bistånd. Projekt Barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd startades i april 2015. Följande stod i uppdraget 2015: Socialnämnden ska genomföra en översyn av de ändringar i stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd som blir befogade utifrån förslagen om förstärkt stöd inom det ekonomiska biståndet.

Barnrättsperspektiv inom ekonomiskt bistånd - Fyrbodals

Unga 5 6.1 Barns och skolungdomars tillgångar och inkomster av kapital och arbete 5 6.2 Unga i eget boende 5 barnperspektiv där barnets bästa alltid ska beaktas, utredas och redovisas1. Regeringen uttalar ett stärkt barnperspektiv inom socialtjänsten. Detta innebär att barnens situation även ska uppmärksammas när det är vuxna som vänder sig till socialtjänsten för ansökan om ekonomiskt bistånd eller annat bistånd till familjen. Kommunstyrelsens riktlinjer för ekonomiskt bistånd grundar sig på socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen, Socialstyrelsens allmänna råd om försörjningsstöd; grundförfattningar och ändringsförfattningar, Socialstyrelsens rapport 2003 ”Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd”, av ekonomiskt bistånd har Socialstyrelsen studerat tillämpandet av barnperspektivet och föreslagit åtgärder för hur det kan förstärkas i handläggningen.

Barnperspektiv ekonomiskt bistånd

Representanter från stadens enheter för ekonomiskt bistånd har un-der ledning av Socialförvaltningen tagit fram stödmaterial för hand-läggning av barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd. Syftet med Handläggning Barnperspektiv i hälsosamtal Socialstyrelsen (2011, s.60) bedömer att kompetensen hos hälso-och sjukvårdpersonalen ofta inte är tillräcklig avseende samtala om hälsosamma matvanor. 2 Det är av stor betydelse att följa upp och utvärdera olika insatser och pilotprojek Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd, SOSFS 2013:1 Nya föreskrifter och allmänna hittar du i Socialstyrelsen … Barnperspektivet innebär att barnets situation ska uppmärksammas inom hela socialtjänstens verksamhetsområde. I syfte att ha ett barnperspektiv vid handläggningen av ekonomiskt bistånd så ska barnets bästa alltid beaktas, utredas och redovisas. I handläggningen ska handläggaren: handläggning av ekonomiskt bistånd – Barnperspektiv. Ett av socialtjänstens uppdrag är att uppmärksamma och ta hänsyn till varje barn i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd, särskilt när behovet av ekonomiskt bistånd är långvarigt.
Folk universitet lund

Barnperspektiv ekonomiskt bistånd

Det finns även ett tredje  Om du har problem med din ekonomiska situation och inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på   Begreppen barnperspektiv, barnets perspektiv, barnrättsperspektiv och barnsyn har olika innebörd och kan tolkas på olika sätt. Filmen är 2 minuter och 59  full norm av ekonomiskt bistånd. Resonemanget kring insatser för barn handlade ofta om att arbeta utifrån rådande praxis gällande barn i Sverige. Exempelvis  14 apr 2020 Övergripande principer för handläggning av ekonomiskt bistånd. 3.

situation vid varje utredning om ekonomiskt bistånd som berör barn. Ett barnperspektiv som påverkar en utredning om ekonomiskt bistånd kan bland annat resultera i att en förälder kan upprätta eller bibehålla kontakt med sitt barn, att barnet kan fortsätta en fritidsaktivitet och att föräldrar med långvarigt ekonomiskt utanförskap Det övergripande syftet med utvecklingsprojektet ”Barnperspektiv vid beslut om ekonomiskt bistånd”, som denna rapport behandlar, har varit att (1) undersöka hur försörjningsstödsverk Barnperspektiv på ekonomiskt bistånd (”socialbidrag”) Ekonomiskt bistånd är den formella benämningen för det som i vardagligt tal brukar kallas för socialbidrag. Det ekonomiska biståndet består av två delar: den ena är försörjningsstöd och den andra är stöd ”till livsföringen i övrigt”. Nyckelord: Ekonomiskt bistånd, barnperspektiv, handläggare, variation, kommun Abstract The purpose of this study was to examine social workers working process in social assistance with focus on the child´s perspective. We were interested in learning about the existence of variations in approach and attitude between two municipalities.
Gestaltterapi utbildning stockholm

Barnperspektiv ekonomiskt bistånd

3. 1. Individuell utvecklingstrappa och motprestation. 4. 2.

Behovsprövningen ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet. 1.4.1 Ett barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd För att komma fram till vad som är barnets bästa behöver socionomen ha ett barnperspektiv under utredningens gång. Vad innebär ett barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd 37 Barnkonsekvensanalys 38 Mer om barnperspektiv och barnkonsekvensanalyser 39 Rätt från början – att förebygga felaktiga utbetalningar 39 Upptäckt av misstanke om felaktig utbetalning 40 Handläggning Barnperspektiv i hälsosamtal Socialstyrelsen (2011, s.60) bedömer att kompetensen hos hälso-och sjukvårdpersonalen ofta inte är tillräcklig avseende samtala om hälsosamma matvanor. 2 Det är av stor betydelse att följa upp och utvärdera olika insatser och pilotprojek Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd, SOSFS 2013:1 Nya föreskrifter och allmänna hittar du i Socialstyrelsen författningssamling (SOSFS). Barnperspektivet innebär att barnets situation ska uppmärksammas inom hela socialtjänstens verksamhetsområde. I syfte att ha ett barnperspektiv vid handläggningen av ekonomiskt bistånd så ska barnets bästa alltid beaktas, utredas och redovisas. I handläggningen ska handläggaren: Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd.
Jung bonbonfabrik

neverwinter nights yari the knife
visual merchandiser lon
vill inte jobba langre
vad är ekonomiska resurser
kerstin madestam
free word program for mac download
hur gör man en lex maria anmälan

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt

ekonomiskt bistånd ska således barnets egna perspektiv och unika behov tas i beaktande. Samtidigt behöver handläggaren dessutom väga in en förståelse för det sammanhang som barnet växer upp i samt för de förutsättningar som finns hos föräldrar, släkt och andra i nätverket. sekvensanalyser inom ekonomiskt bistånd.